سهامداران.jpg 

اسامی و درصد سهام سهامداران شرکت صنایع پتروشیمی دنا

ردیف نام سهام دار سرمایه درصد
۱ انرژی سپهر ۹۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰ ۹۹.۹۹
۲ صنایع پتروشیمی دنا ۱۰۰,۰۰۰ -
۳ صنایع پتروشیمی سبلان ۱۰۰,۰۰۰ -
۴ سرمایه گذاری سیراف انرژی ۱۰۰,۰۰۰ -
۵ قطب پتروشیمی سپهر لاوان ۱۰۰,۰۰۰ -

​​​