​​هیات مدیره.jpg

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت تجارت بین المللی سکو

مدیر عامل رئیس نایب رئیس عضو عضو عضو
محمدرضا احمدی محمدرضا طاهرکردی حسین بورقانی فراهانی سید فرهاد اخلاقی - -
نماینده انرژی سپهر نماینده صنایع پتروشیمی سبلان نماینده صنایع پتروشیمی دنا - -